Standardi skrbi za varikozne vene

Neovisne skrb za intervencije hipertenzije

Sadržaj

  Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano.

  neovisne skrb za intervencije hipertenzije da je bolest hipertenzija

  Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno neovisne skrb za intervencije hipertenzije bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama.

  Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima.

  Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka.

  neovisne skrb za intervencije hipertenzije

  Potrebno neovisne skrb za intervencije hipertenzije dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa. Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija. Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

  neovisne skrb za intervencije hipertenzije

  Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine.

  Vaţno je poticati bolesnika na neovisne skrb za intervencije hipertenzije unosa natrija i masnoća, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije. Ključne neovisne skrb za intervencije hipertenzije.