Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Medicinska skrb za hipertenziju standardima

Zakona o zdravstvenoj zaštiti »Narodne novine«, br. Ovim Pravilnikom utvrđuju se grane specijalizacije, medicinska skrb za hipertenziju standardima i program specijalizacija i užih specijalizacija, mjerila za prijam specijalizanata, način polaganja specijalističkog ispita, odnosno ispita iz uže specijalizacije za medicinske sestre — medicinske tehničare te mjerila koja moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacija, odnosno užih specijalizacija za medicinske sestre — medicinske tehničare.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na medicinske sestre na odgovarajući način primjenjuju se i na osobe s nazivom medicinski tehničar. Članak 2. Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće medicinska skrb za hipertenziju standardima Specijalizacija i uža specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja i znanstvenih spoznaja prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama.

Specijalizant jest medicinska sestra koja je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili u trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika privatne prakse u daljnjem tekstu: podnositelj prijedloga te kojoj je povodom prijedloga podnositelja prijedloga izdano rješenje ministra nadležnog za zdravstvo u daljnjem tekstu: ministar o odobrenju specijalizacije.

Specijalizant u smislu ovoga Pravilnika jest i medicinska sestra s kojom je nakon provedenog javnog natječaja u zdravstvenoj ustanovi zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci te kojoj je povodom prijedloga medicinska skrb za hipertenziju standardima prijedloga upućenog nakon isteka probnog roka medicinska skrb za hipertenziju standardima rješenje ministra o odobrenju specijalizacije. Voditelj medicinska skrb za hipertenziju standardima specijalističkog usavršavanja jest medicinska sestra, specijalist određene grane specijalizacije s najmanje petnaest godina radnog staža na radnom mjestu za koje je predviđena određena grana specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa specijalističkog usavršavanja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj te nadzire rad svih glavnih mentora i mentora, za određenu granu specijalizacije. Voditelja programa specijalističkog usavršavanja imenuje ministar na vrijeme od šest medicinska skrb za hipertenziju standardima. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u daljnjem tekstu: ministarstvo vodi registar voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja ostvaruje godišnju naknadu za rad.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Iznos naknade odlukom utvrđuje ministar. Glavni mentor i mentor su medicinske sestre specijalisti određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti koji rade u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje za obavljanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije za medicinske sestre. Članak 3. Medicinske sestre se mogu stručno usavršavati u obliku specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

Specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja i znanstvenih spoznaja prema propisanom programu.

Program specijalizacija i užih specijalizacija te njihovo trajanje sastavni je dio ovoga Pravilnika Prilog br. Članak 4. Odobrenje za specijalizaciju ili užu specijalizaciju ministar daje medicinska skrb za hipertenziju standardima temelju godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija koji donosi na prijedlog zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnih zdravstvenih radnika, Medicinska skrb za hipertenziju standardima zavoda za zdravstveno osiguranje te Hrvatske komore medicinskih sestara.

Članak 5. Specijalizacija ili uža specijalizacija može se odobriti medicinskoj sestri koja je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili u trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika privatne prakse te kojoj je izdano odobrenje za samostalan rad licenca.

POVIŠENI KRVNI TLAK

Medicinskoj sestri iz stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Članak 6. Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad raspisuju natječaj za odabir kandidata za specijalističko usavršavanje. Iznimno od stavka 1. Medicinske sestre iz stavka 2. Kandidat za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije u daljnjem tekstu: medicinska skrb za hipertenziju standardima pored uvjeta iz članka 5.

Članak 7. Prijedlog za odobrenje specijalizacije ili medicinska skrb za hipertenziju standardima specijalizacije ministarstvu podnosi osoba ili tijelo iz članka 5. Ministarstvu je obvezno prilikom dostave prijedloga za odobrenje specijalizacije iz stavka 1.

Članak 8. Zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad sa specijalizantom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

medicinska skrb za hipertenziju standardima prevencija hipertenzije tablete

Pri sklapanju ugovora iz stavka 1. U ugovoru iz stavka 1.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Iznimno od stavka 3. Članak 9. Uz prijedlog za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije ministarstvu je potrebno dostaviti pisanu suglasnost osobe koja je preuzela obvezu glavnog mentora. Mentori su u pravilu medicinske sestre voditelji pojedinih stručnih jedinica ili medicinske sestre koje sudjeluju u pojedinim oblicima stručne edukacije.

79 Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene

Glavnog mentora i mentore imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije odnosno uže specijalizacije. Glavni mentor i mentori moraju biti radnici u zdravstvenoj ustanovi kojoj je dano ovlaštenje za provođenje određene specijalizacije ili uže specijalizacije.

Glavni mentor i mentor mora biti stručnjak iste grane specijalnosti ili uže specijalnosti za koju se specijalizant usavršava. Članak Glavni mentor je odgovoran za propisano provođenje plana i programa specijalističkog staža u cijelosti te točnost podataka u specijalističkoj knjižici.

tjelovježba i hipertenzija

U tijeku specijalizacije glavni mentor obavlja provjeru znanja specijalizanta putem kolokvija i seminarskih radova i to najmanje četiri puta godišnje. Mentori obavljaju provjeru znanja specijalizanta kontinuirano i o tome podnose izvješće glavnom mentoru. Ako glavni mentor tijekom mentorstva utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz programa ili nema sklonosti prema struci za koju se usavršava, o medicinska skrb za hipertenziju standardima pisano izvješćuje ministarstvo te osobu ili tijelo iz članka 5.

Glavni mentor tijekom specijalizacije može povući svoju suglasnost o mentorstvu iz objektivnih ili subjektivnih razloga. Obvezan je tu odluku u pisanom obliku dostaviti ministarstvu te osobi ili tijelu iz članka 5.

Obrazac hospitalizacije zbog rehabilitacije 3. Prijava zaraznih bolesti. Prijava ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija vezanih uz prikupljanje ili transfuziju krvi, odnosno krvnih pripravaka. Prijava ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija vezanih uz medicinsku oplodnju.

Ako ministarstvo utvrdi da glavni mentor neodgovorno vodi specijalizanta, o tome obavješćuje osobu ili tijelo iz članka 5. Glavni mentor i mentori za svoj rad po mentorstvu dobivaju godišnju naknadu od osobe ili tijela iz članka 5. Iznos naknade iz stavka 6. Ako glavni mentor ili mentor tijekom specijalizacije izgubi status mentora iz razloga iz stavka 5. Glavni mentori i mentori mogu biti medicinske sestre specijalisti određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti medicinska skrb za hipertenziju standardima rade u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje za obavljanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije za medicinske sestre.

Glavnom mentoru i mentorima može se istovremeno dodijeliti najviše pet specijalizanta. Glavni mentor je obvezan obavljati poslove utvrđene člankom Glavni mentor uz uvjet iz članka 9.

Mentor uz uvjet iz članka 9. Prednost pri odabiru mentora imaju studenti sestrinstva, kao i medicinske sestre s duljim radnim iskustvom u timu hitne medicinske pomoći na terenu. Glavne mentore i mentore nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika medicinska skrb za hipertenziju standardima će imenovati ministar.

medicinska skrb za hipertenziju standardima

Imenovani glavni mentori i mentori obvezni su završiti edukaciju za mentore. Edukaciju mentora provodit će ministarstvo organiziranjem tečajeva za mentore.

Po završetku tečaja iz stavka 5. Visinu naknade za polaznike tečaja za mentore određuje ministar. Ako privatni zdravstveni radnik osobno traži specijalizaciju ili užu specijalizaciju, obvezan je prilikom medicinska skrb za hipertenziju standardima za odobrenje specijalizacije dostaviti i ime zaposlenog zdravstvenog radnika koji će ga mijenjati za vrijeme trajanja specijalizacije.